Home2018-02-06T15:23:09+00:00

Bekijk ook op Youtube ኣብ ዩቱብ (Youtube) እውን ተዓዘቡ

Kies een categorie ሓደ ክፍሊ ምረጹ

Verzekering መድሕን

Huisarts ሓኪም ገዛ

Medicijnen መድሃኒት

Ziekenhuis ሆስፒታል

Zwangerschap ነብሰ-ጾር (ጥንሲ)

Baby’s/kleuters ህጻናትን ቆልዑን

Kinderen (5-12 jaar) ካብ 5 ክሳብ 12 ዝዓመቶም ቆልዑ

Tieners (13+) ልዕሊ 13 ዓመቶም ቆልዑ

Dagelijks leven መዓልታዊ መነባብሮ

Tandzorg ክንክን ኣስናን

Ziekten ሕማም

Hulp soorten ሓገዝ

Nieuws ዜና

22 uren ساعات geleden منذ

Eritreeërs Gezond

Interview met longarts deel 2 ... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

2 dagen أيام geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ካብ ዕለት 13 ሚያዝያ(april) ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ስዓት 9:30 -12:00 ናይ ንግሆ ዛዕባ ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ ሕቶኹም በዛ ትስዕብ ቑጽሪ ክትሓቱ ትኽእሉ። 030-2349882.

Vanaf 13 april kunt u iedere vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur telefonisch contact opnemen als u vragen heeft over de gezondheidszorg in Nederland, op nummer 030-2349882
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

ካብ ዕለት 13 ሚያዝያ(april) ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ስዓት 9:30 -12:00 ናይ ንግሆ ዛዕባ ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ ሕቶኹም በዛ ትስዕብ ቑጽሪ ክትሓቱ ትኽእሉ። 030-2349882.Vanaf 13 april kunt u iedere vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur telefonisch contact opnemen als u vragen heeft over de gezondheidszorg in Nederland, op nummer 030-2349882

3 dagen أيام geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ንካልኣይ ግዜ ፖስት ዝግበር ዘሎ
#Repost

Wat kun je verwachten als je gaat bevallen?
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

4 dagen أيام geleden منذ

Eritreeërs Gezond

De Nederlandse tekst staat bij de eerst opmerking

ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ ቫይረስ (ፍሉ)

መብዛሕቱ ግዜ ንቡር ዝኾነ ጉንፋዕ ድዩ ሒዙና ወይስ ብናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይረስ ድሰዓበ ጉንፋዕ (ፍሉ/griep) እዩ ሒዙና ንኽንፈልዮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።እንተኾነ ግን ጉንፋዕ ፍሉ(ኽሪፕ) ካብቲ ንቡር ዝኾነ ጉንፋዕ ኣዝዩ ዝኸበደ ኮይኑ ምስ ረስኒ ዝተኣሳሰር/ዝተሓሓዝ እዩ።

ፍሉ(ጉንፋዕ ) ማለት እንታይ ማለት እዩ ?
ፍሉ(ጉንፋዕ) ኣብ ሓጺር እዋን ዝምዕብል ረኽሲ ሻምብቆታት ስርዓተ ምስትንፋስ እዩ ጠንቂዚ ዓይነት ጉንፋዕ ድማ ፍሉ ቫይረስ ይበሃሉ እቶም ፍሉጣት ዓይነት ቫይረስ ድማ ኢንፍሉወንዛ ቫይረስ (ኢንፍሉወንዛ A ከምኡውን ኢንፍሉወንዛ B) እዮም ። እዚ ዓይነት ጉንፋዕ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣብ እዋን ንስዕልሉ ወይ ንህንጥሰሉ ከምኡውን ብናይ ኢድ ሰላምታ እንለዋወጠሉ ብቀሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል።ፍሉ ቫይረስ ኣዝዩ ተላባዒ እዩ።
እቶም ኣዝዮም ገኒኖም ዝርኣዩ ምልክታት ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ(ፍሉ)
ብሃንደበት ረስኒ ይጅምረና
ቁሪ ቁሪ የብለና
ቃንዛ ርእሲ ይገብረልና
ቃንዛ ጭዋዳ
ቁስሊ ጎረሮ
ከቢድ ቃንዛን፡መሓውርና ይድንዝዝ
ደረቕ ስዓል
ቁልጡፍ ምስትንፋስ
መግቢ ናይ ምብላዕ ድሌታትና ይጎድል
ስዓል ንንውሕ ዝበለ እዋን ክጸንሕ ይኽእል፡እቶም ካልኦት ምልክታት ግን መብዛሕቱ ግዜ ድሕሪ 2 ክሳብ 7 መዓልታት ክጠፍኡ ይኽእሉ።ስዓል ንመብዛሕቶም ሰባት ኣሽጋሪ እዩ፡እንተኾነ ግን ንገለ ውሑዳት ሰባት እዚ ናይ ፍሉ ወይ እንፍሉወንዛ ጉንፋዕ ኣዝዩ እዩ ዝከብዶም።

እቶም ፍሉጣት ሕልኽላኻት ወይ ሳዕቤናት ናይ ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ :
ብሮንካይት
ኒሞንያን እዮም
ነዞም ሕማማት እዚኦም ንምፍዋስ ድማ ኣብ ሆስፒታል ምድቓስ ከድሊ ይኽእል።

ፍሉ እንተድኣ ሒዙና ክንገብሮም ዝግብኣና ነገራት
እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ ክንወስድ ይግባእ ኣብ ዓራት ደቂስና ክንውዕል የብልናን
እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ንስተ: ብውሑዱ 1.5 - 2 ሊትሮ ንመዓልቲ ንስተ
መድሃኒት ምጥቃም ብዙሕ ዘየድሊ እኳ እንተኾነ
ናይ ቃንዛ መድሃኒት ፓራሰታሞል ክንጥቀም ንኽእል እዚ ድማ ቃንዛ ርእሲ፡ናይ ጭዋዳ ቃንዛ ከዕግሰልና ይኽእል ከምኡውን ረስኒ ኣካላትና ከጉድሎ ይኽእል።
እንተድኣ ንቡር ዝኾነ ጉንፋዕ ወይ ናይ ኢንፍሉወንዛ ጉንፋዕ ንልዕሊ 2 ሳምንታት ምሳና ጸኒሑ ናብ ሓኪምና/ሃውዝኣርትስ ክንርኤ ኣሎና።
ንልዕሊ 5 መዓልታት ዝጸንሔ ረስኒ ኣሎና'ዶ ከምኡውን ረስኒ ከምእንደገና ደጊሱና 'ዶ ? እቲ ዝበለጸ ናብ ሃውዝኣርትስ ብምኻድ ክንርኤ ኣሎና።

ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል'ዶ ?

እዚ ናይ ፍሉ ጉንፋዕ መብዛሕቱ ግዜ መድሃኒት ኣየድልዮን እዩ።ንመብዛሕቱ በዚ ጉንፋዕ ዝተታሕዙ ክፋላት ሕብረተሰብ ባዕሉ እዩ ዝገድፎም።እንተኾነ ግን ገለ ክፋል ሕብረተሰብ በዚ ናይ ፍሉ ቫይረስ ንሓደጋ ቁሉዓት ወይ ሕማም ኣዝዩ እዩ ድኸብዶም:ንምጥቃሶም ድማ።

ኣብ ክሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰባት
መንእሰያትን ህጻናትን ንነዊሕ እዋን ብናይ ሕማም ልቢ ወይ ስርዓተ ዙረት ደም ንድሳቐዩ ሰባት
መንእሰያትን ህጻናትን ንነዊሕ እዋን ብናይ ሕማም ሳንቡእ ንድሳቐዩ ሰባት: ንኣብነት ኣዝማ ወይ ሕዱር ዝኾነ ሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ዘለዎም ሰባት
ሕማም ሽኮር ዘለዎም መንእሰያትን ህጻናትን
ሕማም ኩሊት ንዘለዎም መንእሰያትን ህጻናትን
ትሑት ዝኾነ ናይ ሕማም ተጻዋርነት ንዘለዎም መንእሰያትን ህጻናትን ፡ኣብ ትሕቲ ናይ መድሃኒት ፍወሳ መንሽሮ (ኬሞቴራፒ) ፡ ናይ ጨረርታ ፍወሳ (ራዲዮቴራፒ) ንዘለዎም ሰባት ከምኡውን ንተጻዋርነት ሕማም ዘጉድሉ/ዝንክዩ መድሃኒት ንዝጥቀሙ ሰባት ።
ካብዞም ኣብዚ ዝተጠቅሱ ዝተቃልዑ ጉጅለ ሓደ ወይ ዝያዳ ምስእንኸውን ወይ ምስእነማልእ ኣብ ግዜ ቀውዒ ብቐጥታ ናይ ፍሉ ክታበት ንኽንውጋእ ዕድሜ ይለኣኸና ።
ኣብ ዝመጽእ ዛዕባ ናይ ፍሉ ክታበት (Griepprik) ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ።
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

De Nederlandse tekst staat bij de eerst opmerkingጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ ቫይረስ (ፍሉ)መብዛሕቱ ግዜ ንቡር ዝኾነ ጉንፋዕ ድዩ ሒዙና ወይስ ብናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይረስ ድሰዓበ ጉንፋዕ (ፍሉ/griep) እዩ ሒዙና ንኽንፈልዮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።እንተኾነ ግን ጉንፋዕ ፍሉ(ኽሪፕ) ካብቲ ንቡር ዝኾነ ጉንፋዕ ኣዝዩ ዝኸበደ ኮይኑ ምስ ረስኒ ዝተኣሳሰር/ዝተሓሓዝ እዩ።ፍሉ(ጉንፋዕ ) ማለት እንታይ ማለት እዩ ?
ፍሉ(ጉንፋዕ) ኣብ ሓጺር እዋን ዝምዕብል ረኽሲ ሻምብቆታት ስርዓተ ምስትንፋስ እዩ ጠንቂዚ ዓይነት ጉንፋዕ ድማ ፍሉ ቫይረስ ይበሃሉ እቶም ፍሉጣት ዓይነት ቫይረስ ድማ ኢንፍሉወንዛ ቫይረስ (ኢንፍሉወንዛ A ከምኡውን ኢንፍሉወንዛ B) እዮም ። እዚ ዓይነት ጉንፋዕ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣብ እዋን ንስዕልሉ ወይ ንህንጥሰሉ ከምኡውን ብናይ ኢድ ሰላምታ እንለዋወጠሉ ብቀሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል።ፍሉ ቫይረስ ኣዝዩ ተላባዒ እዩ።
እቶም ኣዝዮም ገኒኖም ዝርኣዩ ምልክታት ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ(ፍሉ)
ብሃንደበት ረስኒ ይጅምረና
ቁሪ ቁሪ የብለና
ቃንዛ ርእሲ ይገብረልና
ቃንዛ ጭዋዳ
ቁስሊ ጎረሮ
ከቢድ ቃንዛን፡መሓውርና ይድንዝዝ
ደረቕ ስዓል
ቁልጡፍ ምስትንፋስ
መግቢ ናይ ምብላዕ ድሌታትና ይጎድል
ስዓል ንንውሕ ዝበለ እዋን ክጸንሕ ይኽእል፡እቶም ካልኦት ምልክታት ግን መብዛሕቱ ግዜ ድሕሪ 2 ክሳብ 7 መዓልታት ክጠፍኡ ይኽእሉ።ስዓል ንመብዛሕቶም ሰባት ኣሽጋሪ እዩ፡እንተኾነ ግን ንገለ ውሑዳት ሰባት እዚ ናይ ፍሉ ወይ እንፍሉወንዛ ጉንፋዕ ኣዝዩ እዩ ዝከብዶም።እቶም ፍሉጣት ሕልኽላኻት ወይ ሳዕቤናት ናይ ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ :
ብሮንካይት
ኒሞንያን እዮም
ነዞም ሕማማት እዚኦም ንምፍዋስ ድማ ኣብ ሆስፒታል ምድቓስ ከድሊ ይኽእል።ፍሉ እንተድኣ ሒዙና ክንገብሮም ዝግብኣና ነገራት
እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ ክንወስድ ይግባእ ኣብ ዓራት ደቂስና ክንውዕል የብልናን
እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ንስተ: ብውሑዱ 1.5 - 2 ሊትሮ ንመዓልቲ ንስተ
መድሃኒት ምጥቃም ብዙሕ ዘየድሊ እኳ እንተኾነ
ናይ ቃንዛ መድሃኒት ፓራሰታሞል ክንጥቀም ንኽእል እዚ ድማ ቃንዛ ርእሲ፡ናይ ጭዋዳ ቃንዛ ከዕግሰልና ይኽእል ከምኡውን ረስኒ ኣካላትና ከጉድሎ ይኽእል።
እንተድኣ ንቡር ዝኾነ ጉንፋዕ ወይ ናይ ኢንፍሉወንዛ ጉንፋዕ ንልዕሊ 2 ሳምንታት ምሳና ጸኒሑ ናብ ሓኪምና/ሃውዝኣርትስ ክንርኤ ኣሎና።
ንልዕሊ 5 መዓልታት ዝጸንሔ ረስኒ ኣሎናዶ ከምኡውን ረስኒ ከምእንደገና ደጊሱና ዶ ? እቲ ዝበለጸ ናብ ሃውዝኣርትስ ብምኻድ ክንርኤ ኣሎና።ጉንፋዕ ኢንፍሉወንዛ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእልዶ ?እዚ ናይ ፍሉ ጉንፋዕ መብዛሕቱ ግዜ መድሃኒት ኣየድልዮን እዩ።ንመብዛሕቱ በዚ ጉንፋዕ ዝተታሕዙ ክፋላት ሕብረተሰብ ባዕሉ እዩ ዝገድፎም።እንተኾነ ግን ገለ ክፋል ሕብረተሰብ በዚ ናይ ፍሉ ቫይረስ ንሓደጋ ቁሉዓት ወይ ሕማም ኣዝዩ እዩ ድኸብዶም:ንምጥቃሶም ድማ።ኣብ ክሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰባት
መንእሰያትን ህጻናትን ንነዊሕ እዋን ብናይ ሕማም ልቢ ወይ ስርዓተ ዙረት ደም ንድሳቐዩ ሰባት
መንእሰያትን ህጻናትን ንነዊሕ እዋን ብናይ ሕማም ሳንቡእ ንድሳቐዩ ሰባት: ንኣብነት ኣዝማ ወይ ሕዱር ዝኾነ ሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ዘለዎም ሰባት
ሕማም ሽኮር ዘለዎም መንእሰያትን ህጻናትን
ሕማም ኩሊት ንዘለዎም መንእሰያትን ህጻናትን
ትሑት ዝኾነ ናይ ሕማም ተጻዋርነት ንዘለዎም መንእሰያትን ህጻናትን ፡ኣብ ትሕቲ ናይ መድሃኒት ፍወሳ መንሽሮ (ኬሞቴራፒ) ፡ ናይ ጨረርታ ፍወሳ (ራዲዮቴራፒ) ንዘለዎም ሰባት ከምኡውን ንተጻዋርነት ሕማም ዘጉድሉ/ዝንክዩ መድሃኒት ንዝጥቀሙ ሰባት ።
ካብዞም ኣብዚ ዝተጠቅሱ ዝተቃልዑ ጉጅለ ሓደ ወይ ዝያዳ ምስእንኸውን ወይ ምስእነማልእ ኣብ ግዜ ቀውዒ ብቐጥታ ናይ ፍሉ ክታበት ንኽንውጋእ ዕድሜ ይለኣኸና ።
ኣብ ዝመጽእ ዛዕባ ናይ ፍሉ ክታበት (Griepprik) ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ።

 

Comment on Facebook

Griep Het is niet altijd gemakkelijk om vast te stellen of je verkouden bent of griep hebt. Griep is echter meestal ernstiger dan een verkoudheid en gaat gepaard met koorts. Wat is griep? Griep is een acute luchtweginfectie die veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. Het virus verspreidt zich via hele kleine druppeltjes in de lucht tijdens hoesten of niezen en via de handen, het is heel besmettelijk De meest voorkomende symptomen van griep zijn: een plotseling begin met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, zere keel, pijnlijke, stijve ledematen en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na 2-7 dagen. Voor de meeste mensen is griep vervelend, maar enkelen kunnen er ernstig ziek van worden. De meest voorkomende complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking. Voor behandeling hiervan kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn Wat kun je doen als je griep hebt; Neem voldoende rust en drink minimaal 2 liter water op een dag. Je hoeft in principe geen medicijnen te gebruiken, kun je een pijnstiller zoals paracetamol gebruiken om hoofdpijn en spierpijn te verlichten en de koorts te verminderen. Neem contact op met je huisarts als de verkoudheid of griep langer dan twee weken duurt. Heb je langer dan vijf dagen koorts of komt koorts terug nadat deze is weggeweest? Dan is het ook verstandig contact op te nemen met de huisarts. Kan griep gevaarlijk zijn? Voor griep is meestal geen medische behandeling nodig. Het gaat bij een groot deel van de mensen vanzelf weer over. Wel zijn er de volgende groepen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van het virus:  Mensen van zestig jaar en ouder  Volwassenen en kinderen die een langdurige hart- of vaatziekte hebben  Volwassenen en kinderen met een langdurige longziekte zoals astma of COPD  Volwassenen en kinderen met diabetes mellitus, oftewel suikerziekte  Volwassenen en kinderen met een nierziekte Volwassenen en kinderen die weinig weerstand hebben door een ziekte, medische behandeling (zoals chemotherapie) of medicijnen die de weerstand verlagen Degenen die bij een of meer van deze risicogroepen horen, worden in het najaar uitgenodigd voor een gratis griepprik. In In de volgende post gaan we vertellen over de griepprik

5 dagen أيام geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ሓደጋ ምጥሓል
ነፍሲ ወከፍ ዓመት ህጻናት፡ ነኣሽቱ፡ ወይ ውን መንእሰያት ሓደጋ ምጥሓል ክጋጥሞም ይኽእል። ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ኤርትራዊ ናይ ምሕምባስ ዲፕሎማ ዘይብሉ ክንሱ ኣብ ሓደ ቀላይ ክሕምብስ ክብል ናይ ምጥሓል ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞ ክመውት ክኢሉ።
መብዛሕትኡ ግዜ ወጻእተኛታት ኣብ ማይ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ኣንኢሶም ይጥምትዎ፡ ወይ ድማ ኣብ ሃገሮም ከም ናይ ኔዘርላንድ ብዙሕ ማይ ዘይክህሉ ይኽእል። በዚ ምኽንያት ድማ ምሕንባስ ከይተለማመዱ ይጸንሑ። ምሕምባስ ክትመሃር ከም ዘለካ ኣገዳሲ ምዃኑ ውን ከይተገንዘብዎ ክጸንሑ ይኽእሉ።
ኣብ ኔዘርላንድ ሓምቢስካ ክትክእል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዝኽድካዮ ማይ ይጸንሓካ፡ ካብ ከተማ ምስ ትወጽእ ቀላይ ትረክብ ኣብ ውሽጢ ከተማ ድማ ካናለታትን መሐምበሲ ማእከላትን ትረክብ። ማይ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ምጥሓል ከጋጥም ይኽእል እዩ።
ዲፕሎማ ናይ ምሕምባስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ! ኩሉ ሰብ ዓቢ ይኹን ንእሽተይ ሓምቢሱ ምስ ዘይክእል ትምህርቲ ምሕምባስ ክመሃርን ዲፕሎማ ናይ ምሕምባስ ክሕዝን ይግባእ። ብዛዕባ ክትከፍሎ ዝግበኣካ ዋጋን ክግበረልካ ዝኽእል ሓገዝን ኣብ ኼመንተ(ምምሕዳር ከተማ) ብምኻድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

De Nederlandse vertaling staat in de eerste opmerking.
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

ሓደጋ ምጥሓል
ነፍሲ ወከፍ ዓመት ህጻናት፡ ነኣሽቱ፡ ወይ ውን መንእሰያት ሓደጋ ምጥሓል ክጋጥሞም ይኽእል። ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ኤርትራዊ ናይ ምሕምባስ ዲፕሎማ ዘይብሉ ክንሱ ኣብ ሓደ ቀላይ ክሕምብስ ክብል ናይ ምጥሓል ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞ ክመውት ክኢሉ።
መብዛሕትኡ ግዜ ወጻእተኛታት ኣብ ማይ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ኣንኢሶም ይጥምትዎ፡ ወይ ድማ ኣብ ሃገሮም ከም ናይ ኔዘርላንድ ብዙሕ ማይ ዘይክህሉ ይኽእል። በዚ ምኽንያት ድማ ምሕንባስ ከይተለማመዱ ይጸንሑ። ምሕምባስ ክትመሃር ከም ዘለካ ኣገዳሲ ምዃኑ ውን ከይተገንዘብዎ ክጸንሑ ይኽእሉ።
ኣብ ኔዘርላንድ ሓምቢስካ ክትክእል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዝኽድካዮ ማይ ይጸንሓካ፡ ካብ ከተማ ምስ ትወጽእ ቀላይ ትረክብ ኣብ ውሽጢ ከተማ ድማ ካናለታትን መሐምበሲ ማእከላትን ትረክብ። ማይ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ምጥሓል ከጋጥም ይኽእል እዩ።
ዲፕሎማ ናይ ምሕምባስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ! ኩሉ ሰብ ዓቢ ይኹን ንእሽተይ ሓምቢሱ ምስ ዘይክእል ትምህርቲ ምሕምባስ ክመሃርን ዲፕሎማ ናይ ምሕምባስ ክሕዝን ይግባእ። ብዛዕባ ክትከፍሎ ዝግበኣካ ዋጋን ክግበረልካ ዝኽእል ሓገዝን ኣብ ኼመንተ(ምምሕዳር ከተማ) ብምኻድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።De Nederlandse vertaling staat in de eerste opmerking.

 

Comment on Facebook

Verdrinking Elk jaar komen er kinderen om door verdrinking. Ook dit jaar is een Eritrese jongen verdronken die zonder zwemdiploma het water van een meer in ging. Buitenlandse kinderen verdrinken vaker dan Nederlandse kinderen. Hoe komt dat? Ze zien minder het gevaar van water, omdat ze in hun land van herkomst veel minder geconfronteerd met water werden geconfronteerd. Ze ervaren geen noodzaak om te leren zwemmen. In Nederland is het écht belangrijk om te kunnen zwemmen! Overal is water: in buitengebieden (meren), in het centrum van steden (grachten, in zwembaden). Waar water is, is gevaar.Een zwemdiploma is belangrijk! Ook voor alle jongeren en volwassen die niet kunnen zwemmen, is het belangrijk dat ze leren zwemmen en een zwemdiploma halen. U kunt bij uw gemeente informeren of de zwemlessen betaald kunnen worden met subsidie.

Sarah Kruythof kun jij dit delen met Hotel De Koepel en Thuis in Haarlem? Ik kan niet delen.

6 dagen أيام geleden منذ

Eritreeërs Gezond

Welke soorten brandwonden zijn er? En wat kun je doen als je een brandwond oploopt?

De Nederlandse vertaling staat in de eerste opmerking.
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

 

Comment on Facebook

Brandwonden kunnen komen door heet water of vet. Of door vuur of elektriciteit. Brandwonden doen meestal pijn. Vaak gaan ze vanzelf over, maar ze kunnen groot en diep zijn. Dan moet je naar de arts. Lichte brandwonden heten eerstegraads brandwonden. De plekken zijn rood en droog. De plekken doen pijn. Als de brandwond iets dieper is, heet dit tweedegraads. De plekken zijn dan rood en een beetje nat. Soms zijn er ook blaren. Bij een derdegraads brandwond is de wond geel of bruin. De wond doet geen pijn. Deze brandwond is heel diep en kan schade geven aan je zenuwen. Daarom moet je met deze wond altijd naar de dokter. Brandwonden komen helaas veel voor. Vaak door kleine ongelukjes in huis: je stoot met je arm tegen een heet strijkijzer, of er komen spetters hete olie op je hand. Dan heb je kans op een klein brandwondje. Maar ook kan het komen doordat iemand een hele pot hete thee over zich heen krijgt, of als een klein kind de douche per ongeluk op HEET zet. Dan kunnen grote brandwonden ontstaan.Wat moet je doen bij brandwonden door een hete vloeistof of een heet voorwerp:De wond direct koelen met lauw water. Minstens 15 minuten! Houd de wond onder de kraan of ga onder de douche staan. Het water mag niet ijskoud zijn. Lauw water is beter, want dat kun je langer volhouden. Als het om een klein kind gaat, wat hete vloeistof over zich heen heeft gekregen: luier direkt uit, anders verbranden de billen toch, omdat de hele vloeistof opgesloten zit in de luier ! Terwijl je de wond koelt kun je, als je al ziet dat het om een grote of diepe wond gaat, iemand anders de huisarts laten bellen, of 112. Na het koelen dep je de wond droog met een schone doek. Niet wrijven! Als je na het koelen nog pijn hebt kun je paracetamol gebruiken. Je kunt ook een schone natte lap op de wond leggen. Als de huid nog heel is, maar alleen wat rood, heb je geen verband nodig, en ook geen zalf. Als de wond klein maar nat is, en de huid is stuk, kun je er een droog, steriel gaasje, of een gaasje met speciale brandzalf op doen. Blaren op de wond laat je heel: je dekt ze af met een droog, steriel gaasje. Smeer liever niets op de wond. Als je denkt dat je niet naar de dokter hoeft, en je wilt toch smeren, gebruik dan met speciale brandzalf. Dus geen olie, geen zout, geen tandpasta! Nu ga ik situaties noemen waarin je echt snel naar de dokter moet. De dokter beslist welke behandeling nodig is, dus smeer zelf echt niets op de wond!:Als de brandwond groter is dan je hand. Als de brandwond in je gezicht of op je geslachtorganen zit. Als de brandwond op meer dan één vinger of teen zit. Als de brandwond derdegraads is: bruin of geel, en pijnloos. Als een baby of peuter een brandwond heeft. Als de brandwond na een paar dagen roder wordt. Of meer pijn gaat doen. Het allerbelangrijkste: zorg dat er geen risico op brandwonden is: - Pak geen hete thee of koffie terwijl je een kind op schoot hebt - zorg dat kleine kinderen niet bij hete spullen kunnen komen - zorg dat kinderen niet bij kaarsen, lucifers of aanstekers kunnen - laat kleine kinderen niet alleen in de douche of in de badkuip

Kan je het woord "Brandwonden" in Tigrinya schrijven voor mij, zodat ik deze video gericht kan delen met mijn cliënten? Alvast bedankt!

ኪቡር ሓው ጽቡቅ መደብ ዩ ዘለካ ኣጆኻ ቀጽሎ ስለቲ ሕኪምናዊ ሓበረታ ከኣ የቀንየልና ኣነ ግን ሓደ ሓደ ሕቶታት ኣለኒ ኪቲምልሰለይ'ሲ ይኪኣል ድዩ ?ብፍላይ ከኣ ኣብዚ ቲነኣጥፎ ዘለኻ ናይ ሒኪምና ነደረላንድ(Nederland) ዩ

7 dagen أيام geleden منذ

Eritreeërs Gezond

Hoe werkt het geven van borstvoeding? ... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

1 week أسبوع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ካብ ዕለት 13 ሚያዝያ(april) ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ስዓት 9:30 -12:00 ናይ ንግሆ ዛዕባ ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ ሕቶኹም በዛ ትስዕብ ቑጽሪ ክትሓቱ ትኽእሉ። 030-2349882.

Vanaf 13 april kunt u iedere vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur telefonisch contact opnemen als u vragen heeft over de gezondheidszorg in Nederland, op nummer 030-2349882
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

ካብ ዕለት 13 ሚያዝያ(april) ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ስዓት 9:30 -12:00 ናይ ንግሆ ዛዕባ ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ ሕቶኹም በዛ ትስዕብ ቑጽሪ ክትሓቱ ትኽእሉ። 030-2349882.Vanaf 13 april kunt u iedere vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur telefonisch contact opnemen als u vragen heeft over de gezondheidszorg in Nederland, op nummer 030-2349882

 

Comment on Facebook

dat duurt nog een half jaar 🤔

2019?

Bedankt bro

1 week أسبوع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

In dit weer krijgen we sneller griep. Wat is griep en wat kun je eraan doen? ... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

2 weken نقع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

De Nederlandse tekst staat bij de eerst opmerking
ጉንፋዕ
ጉንፋዕ ማለት ልሙድ ተርእዮ ኾይኑ ነድሪ ልፋጫዊ ቀጸላ ናይ ኣፍንጫ ፡ልዕሊ ሰርኖ ኣፍንጫና ዝርከብ ሻምብቆታት ላዕለዋይ ክፋል ስርዓተ ምስትንፋስ (bijholten) ከምኡውን ጎሮሮና የጠቃልል።
ልፋጫዊ ቀጸላ እንተደኣ ነድሪ ገይሩልና ፡ይሓብጥ እሞ ብዙሕ ንፋጥ ወይ ጸረርታ ከነውጽእ ንኽእል።
ኣፍንጫና ክዓጽወና ወይ ክዕፍነና ይኽእል።ልፋጫዊ ቀጸላ ቁጥዔ/ነድሪ ጌሩ ማለት ምህንጣስ ወይ ብዙሕ የስዕለና ማለት እዩ።ቃንዛ ጎሮሮ፡ድምጽና ይቕየር(ናይ ድምጺ ሳጹን እንተነዲሩ )፡እንሓንሳብ ውን ቃንዛ እዝኒ ክገብረልና ይኽእል።
ጠንቂ ልሙድ ጉንፋዕ ቫይረስ እዩ ኮይኑ ድማ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብምስትንፋስ፡ ክመሓላለፍ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ኣውቶቡስ፡ ትራም፡ባቡር ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ስራሕካ ድኣመስሉ ቦታታት ብቀሊሉ ክመሓላለፍ ይኽእል። ከምኡውን ጉንፋዕ ዝሓዞ ሰብ የእዳዉ ብግቡ እንተዘይ ኣጽሪይዎ ምስኡ ዝግበር ናይ ኢድ ሰላምታ ብቀሊሉ ክሓልፈና ይኽእል ፡እዚ ማለት ድማ ን ጉንፋዕ ንኽንከላኸሎ ኣዝዩ ክቢድ እዩ።

ጉንፋዕ እንተድኣ ሃሊዩና ባዕልና እንታይ ክንገብር ይግብኣና
ኣብ እዋን ንህንጥሰሉ ወይ ንስዕለሉ ኩሉ ግዜ ኣፍና ብመንዲል ክንሽፍኖን ከምኡውን ብዝከኣለና መጠን ቀጻሊ የእዳውና ብግቡእ ከነጽርዮ ይግባእ።
ተወሳኺ ቑጥዔ/ነድሪ ልፋጫዊ ቀጸላ ዝፈጥሩ ነገራት ነወግድ ፡ንኣብነት ምትካኽ ሽጋራ ንምልክታት/ጥርዓናት ጉንፋዕ ንነዊሕ እዋን ከምዝቕጽል ይገብሮ።
እንሓንሳብ ብሃፋ ምዕጣን ንምልክታት ጉንፋዕ ክንክዮ ይኽእል ፡እንተኾነ ግን ንመስርሕ ምሕዋይ/ ፍወሳ ከቀላጥፎ ኣይክእልን።
ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ንርብዒ ስዓት ብሃፋ ንተዓጠን።እዚ ናይ ሃፋ ምዕጣን ኣብ ባኞ ክግበር ይኽእል ልዓት ናይ ውዑይ ማይ ብምኽፋት ብምፍሳስ ማዕጾ ድማ ክዕጾ ኣለዎ።ማይ ብምውዓይ ወይ ብምፍላሕ ውን ሃፋ ክንዕጠን ንኽእል(እዚ ውዑይ ማይ ከየቓጽለና ክንጥንቀቅ ይግባእ እንተተኻኢሉ ትሕቲ 60 ዲግሪሰንትግሬድ ነውዕዮ)።መጠንቀቕታ ፡ንነኣሽቱ ህጻናት ብፍጹም ክንጥቀም የብልናን ምኽንያቱ ህጻናት ንዝያዳ ሓደጋ ቃጸሎ ቁሉዓት ስለዝኾኑ
።ኣፍንጫኻ ተዓጽዩ/ተዓፊኑ ዶ? ሓደ ሓደ እዋን ብጨውን ማይን ዝዳሎ ፈሳሲ ኣብ ኣፍጫ ደጋጊምካ ንገለ እዋናት ብምንጣብ ንምልክታት ጉንፋዕ ከነህድኦ ንኽእል።
ሓንቲ ማንካ ጨው ምስ ልብጥ ዝበለ ማይ ኣብ ንእስ ዝበለት ብልቓጥ ጥርሙዝ ባዕልና ከነዳሉ ንኽእል(ንዓበይቲ ጥራይ ንህጻናት ኣይምልከትን) ን መዓልቲ ደጋጊምካ ኣብ ክልቲኡ ኣፍ ኣፍንጫና ከነንጥብ ንኽእል።እዚ ብጨውን ማይን ዝተዳለወ እንተ ካብ ዱካን ክትገዝኡ ደሊኹም ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ሱፐርማርኬትን ፋርማሲታትን ይርከብ።
ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ባዕሉ ክሓዊ ወይ ክገድፈና ይኽእል፡እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ እዋን ንገለ ሳምንታት ክጸንሕ ይኽእል።ጠንቂ ጉንፋዕ ቫይረስ ስለዝኾነ መድሃኒት ጸረ ባክተርያ ምውሳድ ዝኾነ ጥቕሚ የብሉን።

ድሕሪ ገለ ሳምንታት ምልክታት/ጥርዓናት ጉንፋዕ ምስዘይገድፉና ናብ ሓኪምና ሃውዛርትስ ክንውከስ የድልየና።
ምልክታት ጉንፋዕ ነዞም ዝስዕቡ ጥርዓናት ምስዝኾኑ ምኽንያት ምውካስ ሓኪም/ሃውዛርትስ ክኾኑ ይኽእሉ ፡ንኣብነት፣
ኣብ ከቢድ ጸገም ምስእትህሉ (ንኣብነት፥ሕጽረት ትንፋስ)
ፊጽ ፊጽ ዝብል ናይ ምስትንፋ ድምጺ ምስዝህልወና
ብርቱዕ ናይ ድኻም ወይ ኣካላትና ረሸሽ ምስዝብለና
ረስኒ ምስዝህልወናን (ልዕሊ 38 ድግሪሰንትግሬድ ብመቐመጫ መጠን ሙቐት ብምውሳድ ) ረስኒ ድማ ልዕሊ 5 መዓልታት ምስዝቕጽል
ኣዚና ብርቱዕ ናይ ሕማም ስምዒት እንተተሰሚዑናን ኣዚና እንተደኺምናን ።
ነስተውዕል: ጉንፋዕ ወይ ርስኒ ንዘለዎም ህጻናት ካልእ ምኽርታት እዩ ዝውሃብ።

ጽማቕ ትሕዝቶ
ጉንፋዕ ነድሪ ናይ ልፋጫዊ ቀጸላ ናይ ላዕለዋይ ሻምብቆታት ስርዓተ ምስትንፋስ እዩ ፡ኣፍንጫ፡ሳይኑስ(ልዕሊ ስርኖ ዝርከብ) ከምኡውን ጎሮሮና የጠቓልል
ምልክታት ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ምህንጣስ፡ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ ፡የስዕለና ፡ ቃንዛ ጎሮሮ ፡ድምጽና ይቅየር፡ ከምኡውን ቃንዛ እዝኒ ክገብረልና ይኽእል።
ጠንቂ ጉንፋዕ ቫይረስ እዩ
ጉንፋዕ መድሃኒት ዘድልዮ ኣይኮነን
ብኣፍንጫ ዝነጥብ ነጥቢ ወይ ኣብ ኣፍንጫ ዝንፋሕ xylometazoline ዝተባህለ ክንጥቀም ንኽእል።

ንዝያዳ ኣፍልጦ
እዚ ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ካብ ብናይ ኢንፍሉወዛ ቫይረስ ዝስዕብ ጉንፋዕ (griep) ዝተፈልየ እዩ ጠንቂ ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ብዙሓት ዓይነት ቫይረስ እኳ እንተኾኑ እቲ ብብዝሒ ዝጥቀሱ ግን( rhinoviruses) እዮም ናይ griep ድማ ኢንፍሉወዛ ቫይረስ እዩ ።ኣብ ዝመጽእ ዛዕባ griep ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና።
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

De Nederlandse tekst staat bij de eerst opmerking
ጉንፋዕ
ጉንፋዕ ማለት ልሙድ ተርእዮ ኾይኑ ነድሪ ልፋጫዊ ቀጸላ ናይ ኣፍንጫ ፡ልዕሊ ሰርኖ ኣፍንጫና ዝርከብ ሻምብቆታት ላዕለዋይ ክፋል ስርዓተ ምስትንፋስ (bijholten) ከምኡውን ጎሮሮና የጠቃልል።
ልፋጫዊ ቀጸላ እንተደኣ ነድሪ ገይሩልና ፡ይሓብጥ እሞ ብዙሕ ንፋጥ ወይ ጸረርታ ከነውጽእ ንኽእል።
ኣፍንጫና ክዓጽወና ወይ ክዕፍነና ይኽእል።ልፋጫዊ ቀጸላ ቁጥዔ/ነድሪ ጌሩ ማለት ምህንጣስ ወይ ብዙሕ የስዕለና ማለት እዩ።ቃንዛ ጎሮሮ፡ድምጽና ይቕየር(ናይ ድምጺ ሳጹን እንተነዲሩ )፡እንሓንሳብ ውን ቃንዛ እዝኒ ክገብረልና ይኽእል።
ጠንቂ ልሙድ ጉንፋዕ ቫይረስ እዩ ኮይኑ ድማ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብምስትንፋስ፡ ክመሓላለፍ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ኣውቶቡስ፡ ትራም፡ባቡር ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ስራሕካ ድኣመስሉ ቦታታት ብቀሊሉ ክመሓላለፍ ይኽእል። ከምኡውን ጉንፋዕ ዝሓዞ ሰብ የእዳዉ ብግቡ እንተዘይ ኣጽሪይዎ ምስኡ ዝግበር ናይ ኢድ ሰላምታ ብቀሊሉ ክሓልፈና ይኽእል ፡እዚ ማለት ድማ ን ጉንፋዕ ንኽንከላኸሎ ኣዝዩ ክቢድ እዩ።ጉንፋዕ እንተድኣ ሃሊዩና ባዕልና እንታይ ክንገብር ይግብኣና
ኣብ እዋን ንህንጥሰሉ ወይ ንስዕለሉ ኩሉ ግዜ ኣፍና ብመንዲል ክንሽፍኖን ከምኡውን ብዝከኣለና መጠን ቀጻሊ የእዳውና ብግቡእ ከነጽርዮ ይግባእ።
ተወሳኺ ቑጥዔ/ነድሪ ልፋጫዊ ቀጸላ ዝፈጥሩ ነገራት ነወግድ ፡ንኣብነት ምትካኽ ሽጋራ ንምልክታት/ጥርዓናት ጉንፋዕ ንነዊሕ እዋን ከምዝቕጽል ይገብሮ።
እንሓንሳብ ብሃፋ ምዕጣን ንምልክታት ጉንፋዕ ክንክዮ ይኽእል ፡እንተኾነ ግን ንመስርሕ ምሕዋይ/ ፍወሳ ከቀላጥፎ ኣይክእልን።
ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ንርብዒ ስዓት ብሃፋ ንተዓጠን።እዚ ናይ ሃፋ ምዕጣን ኣብ ባኞ ክግበር ይኽእል ልዓት ናይ ውዑይ ማይ ብምኽፋት ብምፍሳስ ማዕጾ ድማ ክዕጾ ኣለዎ።ማይ ብምውዓይ ወይ ብምፍላሕ ውን ሃፋ ክንዕጠን ንኽእል(እዚ ውዑይ ማይ ከየቓጽለና ክንጥንቀቅ ይግባእ እንተተኻኢሉ ትሕቲ 60 ዲግሪሰንትግሬድ ነውዕዮ)።መጠንቀቕታ ፡ንነኣሽቱ ህጻናት ብፍጹም ክንጥቀም የብልናን ምኽንያቱ ህጻናት ንዝያዳ ሓደጋ ቃጸሎ ቁሉዓት ስለዝኾኑ
።ኣፍንጫኻ ተዓጽዩ/ተዓፊኑ ዶ? ሓደ ሓደ እዋን ብጨውን ማይን ዝዳሎ ፈሳሲ ኣብ ኣፍጫ ደጋጊምካ ንገለ እዋናት ብምንጣብ ንምልክታት ጉንፋዕ ከነህድኦ ንኽእል።
ሓንቲ ማንካ ጨው ምስ ልብጥ ዝበለ ማይ ኣብ ንእስ ዝበለት ብልቓጥ ጥርሙዝ ባዕልና ከነዳሉ ንኽእል(ንዓበይቲ ጥራይ ንህጻናት ኣይምልከትን) ን መዓልቲ ደጋጊምካ ኣብ ክልቲኡ ኣፍ ኣፍንጫና ከነንጥብ ንኽእል።እዚ ብጨውን ማይን ዝተዳለወ እንተ ካብ ዱካን ክትገዝኡ ደሊኹም ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ሱፐርማርኬትን ፋርማሲታትን ይርከብ።
ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ባዕሉ ክሓዊ ወይ ክገድፈና ይኽእል፡እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ እዋን ንገለ ሳምንታት ክጸንሕ ይኽእል።ጠንቂ ጉንፋዕ ቫይረስ ስለዝኾነ መድሃኒት ጸረ ባክተርያ ምውሳድ ዝኾነ ጥቕሚ የብሉን።ድሕሪ ገለ ሳምንታት ምልክታት/ጥርዓናት ጉንፋዕ ምስዘይገድፉና ናብ ሓኪምና ሃውዛርትስ ክንውከስ የድልየና።
ምልክታት ጉንፋዕ ነዞም ዝስዕቡ ጥርዓናት ምስዝኾኑ ምኽንያት ምውካስ ሓኪም/ሃውዛርትስ ክኾኑ ይኽእሉ ፡ንኣብነት፣
ኣብ ከቢድ ጸገም ምስእትህሉ (ንኣብነት፥ሕጽረት ትንፋስ)
ፊጽ ፊጽ ዝብል ናይ ምስትንፋ ድምጺ ምስዝህልወና
ብርቱዕ ናይ ድኻም ወይ ኣካላትና ረሸሽ ምስዝብለና
ረስኒ ምስዝህልወናን (ልዕሊ 38 ድግሪሰንትግሬድ ብመቐመጫ መጠን ሙቐት ብምውሳድ ) ረስኒ ድማ ልዕሊ 5 መዓልታት ምስዝቕጽል
ኣዚና ብርቱዕ ናይ ሕማም ስምዒት እንተተሰሚዑናን ኣዚና እንተደኺምናን ።
ነስተውዕል: ጉንፋዕ ወይ ርስኒ ንዘለዎም ህጻናት ካልእ ምኽርታት እዩ ዝውሃብ።ጽማቕ ትሕዝቶ
ጉንፋዕ ነድሪ ናይ ልፋጫዊ ቀጸላ ናይ ላዕለዋይ ሻምብቆታት ስርዓተ ምስትንፋስ እዩ ፡ኣፍንጫ፡ሳይኑስ(ልዕሊ ስርኖ ዝርከብ) ከምኡውን ጎሮሮና የጠቓልል
ምልክታት ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ምህንጣስ፡ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ ፡የስዕለና ፡ ቃንዛ ጎሮሮ ፡ድምጽና ይቅየር፡ ከምኡውን ቃንዛ እዝኒ ክገብረልና ይኽእል።
ጠንቂ ጉንፋዕ ቫይረስ እዩ
ጉንፋዕ መድሃኒት ዘድልዮ ኣይኮነን
ብኣፍንጫ ዝነጥብ ነጥቢ ወይ ኣብ ኣፍንጫ ዝንፋሕ xylometazoline ዝተባህለ ክንጥቀም ንኽእል።ንዝያዳ ኣፍልጦ
እዚ ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ካብ ብናይ ኢንፍሉወዛ ቫይረስ ዝስዕብ ጉንፋዕ (griep) ዝተፈልየ እዩ ጠንቂ ልሙድ ዝኾነ ጉንፋዕ ብዙሓት ዓይነት ቫይረስ እኳ እንተኾኑ እቲ ብብዝሒ ዝጥቀሱ ግን( rhinoviruses) እዮም ናይ griep ድማ ኢንፍሉወዛ ቫይረስ እዩ ።ኣብ ዝመጽእ ዛዕባ griep ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና።

 

Comment on Facebook

verkoudheid Verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in de neus, de bijholten en de keel. Als het slijmvlies ontstoken raakt, zwelt het op en gaat het veel slijm (snot) produceren. Uw neus kan hierdoor verstopt raken. Het slijmvlies is geïrriteerd; dit kan betekenen dat u gaat niezen of veel hoesten. U kunt keelpijn krijgen, hees worden en soms kunt u zelfs oorpijn krijgen. Verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus en wordt heel makkelijk verspreid via vochtdruppeltjes die u inademt. Dit betekent dat u het moeilijk kunt voorkomen dat u verkouden word. Wat kunt u doen bij verkoudheid  Houd bij hoesten of niezen een hand of een zakdoek voor uw mond en was uw handen regelmatig.  Roken kan ervoor zorgen dat verkoudheidsklachten veel langer blijven bestaan.  Soms kan stomen de klachten wat verminderen. Doe dit bijvoorbeeld 3 keer per dag gedurende een kwartier. Stomen kan in de badkamer of douche door de warmwaterkraan open te draaien en de stoom die in de gesloten ruimte ontstaat in te ademen. Stomen kan ook boven een kom heet water (maar pas op voor verbranding door te hete stoom of door het omstoten van een kom heet water). Let op: Jonge kinderen mogen niet stomen, omdat zij extra risico lopen op verbranding .  Is uw neus verstopt? Soms kunnen neusdruppels met zout water de klachten wat verminderen. U kunt de zoutoplossing zelf maken door een afgestreken theelepel zout op te lossen in een limonadeglas met lauw water (doe dit alleen bij volwassenen). Doe een paar keer per dag (of zo vaak u prettig vindt) een paar druppels in ieder neusgat. U kunt de zoutoplossing ook kant en klaar kopen (als druppels of spray), zonder recept, bij de drogist of apotheek. Een gewone verkoudheid gaat vanzelf over, ook al kan het soms wel een paar weken duren. Omdat het een virus is heeft antibiotica geen zin. Worden uw klachten na een paar weken niet minder en/of twijfelt u of uw klachten door een verkoudheid komen? Neem dan wel contact op met uw huisarts.Als u bij een verkoudheid andere klachten krijgt, kan dat ook een reden zijn om met uw huisarts contact op te nemen. Bijvoorbeeld:  bij benauwdheid;  bij piepende ademhaling;  bij sufheid;  bij koorts (temperatuur boven de 38°C, gemeten via de anus) die langer duurt dan 5 dagen;  als u koorts gehad heeft en na enkele dagen opnieuw koorts krijgt;  als u zich erg ziek of zwak voelt. Let op: voor kinderen met verkoudheid of koorts gelden andere adviezen

Heel erg bedankt.

Bedankt voor het belangrijk informatie

2 weken نقع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ወለንታዊ ልግሲ ክፍሊ ኣካላት
ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሓት ሰባት ንዕኦም ዝሰማማዕ ክፍሊ ናይ ኣካላት እንዳተጸበዩ ይሞቱ። ብዙሓት ሰባት ወለንታውያን ለገስቲ ክፍሊ ኣካላት ምስ ዝኾኑ ናይ ብዙሕ ሰብ ሂወት ክድሕን ይኽእል።
ልግሲ ክፍሊ ኣካላት እንታይ ማለት እዩ፧
ልግሲ ክፍሊ ኣካላት ክንብል ከለና ድሕሪ ምሟትካ ክፍሊ ኣካላትካ ንኻልእ ሰብ ክጥቀመሉ ምፍቃድ ማለት እዩ። ንኣብነት ልብኻ፡ ጸሊም ከብድኻ ፡ ወይ ድማ ኩሊትካ ክኸውን ይኽእል።ሓደ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ድማ ብክፍሊ ኣካላትካ ክድሕን ይኽእል። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ደም ብምልጋስ ሂወት ሰብ እነድሕኖ እዩ፡፡
ብ 13 ለካቲት 2018 መንግስቲ ኔዘርላንድ ንልግሲ ክፍሊ ኣካላት ዝምልከት ሕጊ ኣጽዲቑ። ኣብዚ ሓድሽ ሕጊ ሰፊሩ ከም ዘሎ: ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕላት ንደሓር ክፍሊ ኣካላተይ ክልግስ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ዝብል ፎርም ክሳብ ዘይመላእካ ክፍሊ ኣካላትካ ክትልግስ ፍቓደኛ ከም ዝኾንካ ይሕሰብ።
ዕድሜኻ/ኺ ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ምስ ዝኽውን ኣብ መዝገብ ልግሲ ክፍሊ ኣካላት ወለንታዊ ለጋሲ ክፍሊ ኣካላት ምዃንካ ከተፍልጥ ትኽእል። ክኢላታት ሕክምና ድማ ኩሎም ህጻናት (ካብ 12 ዓመትንላዕሊ ምስ ዝኾኑ) ትምህርቲ ልግሲ ኣካላት ክወስዱ ይጠልቡ። ህጻናት ድማ ጠቓሚ ውሳነ ክውስኑ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ዝኾነ ድንገት ምስ ዘጋጥም ወለዲ ድልየት ውላዶም ክፈልጡ ይሕግዞም።
ወለዱ ንወዲ 13 ዓመት ታይመን ዝተባህለ ህጻን ድሕሪ ሞት ውላዶም ልክዕ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጸገም ኣጋጢምዎም ኔሩ።እዚ ፍጻመ ኣብ ፈለማ መዓልታት ወርሒ መስከረም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓደጋ እዪ ኣጋጢሙ። ኣቐዲሙ ግን ታይመን ምስ ወለዱ ብዛዕባ ወላንታዊ ልግሲ ክፍሊ ኣካላት ተዘራሪቡ ኔሩ። በዚ ድማ ድልየት ውላዶም እንታይ ምኻኑ ክፈልጡ ክኢሎም።
ጓል 15 ዓመት ማርያም እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ትፈልጥ እያ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብ ሆስፒታል ልእልቲ ቢያትሪክስ ኣብ ኽሮኒንገን ብዝተለገሰላ ሓድሽ ጸሊም ከብዲ ጥዑይ ዝኾነ ሂወት ክትመርሕ ክኢላ ትርከብ።
ንስኻ/ኺ እውን ክትሓምም/ሚ ትኽእልን ዝተለገሰ ክፍሊ ኣካላት ከድልየካ ይኽእልን እዩ። ክፍሊ ኣካላት ናይ ካልእ ሰብ ክትጥቀም ትደልይ’ዶ፧ መልስኻ እወ እንተ ኾይኑ፡ ወለንታዊ ለጋሲ ክፍሊ ኣካላት ክትከውን’ዶ ኣይግባእን፧ ወለንታዊ ለጋሲ ክፍሊ ኣካላት ኮይንካ ክትምዝገብ ዘጠራጥረካ ወይ ዘይተረድኣካ ነገር ምስ ዝህሉ ኣብ ዙርያኻ ምስ ዝርክቡ ሰባት ተዘራረበሉ።
ዝምጽእ ሰሙን ካብ 29 ጥቅምቲ ክሳብ 2 ሕዳር ናይ ልግሲ ሰሙን እዩ። ጭርሖ ናይዚ ሰሙን እዚ ድማ፡ “ ለገስቲ ክፍሊ ኣካላት ንኹን፡ እዚ ድማ ንጥቕምና እዩ ” ዝብል እዩ።

De Nederlandse vertaling staat in de eerste opmerking.
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

ወለንታዊ ልግሲ ክፍሊ ኣካላት
ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሓት ሰባት ንዕኦም ዝሰማማዕ ክፍሊ ናይ ኣካላት እንዳተጸበዩ ይሞቱ። ብዙሓት ሰባት ወለንታውያን ለገስቲ ክፍሊ ኣካላት ምስ ዝኾኑ ናይ ብዙሕ ሰብ ሂወት ክድሕን ይኽእል።
ልግሲ ክፍሊ ኣካላት እንታይ ማለት እዩ፧
ልግሲ ክፍሊ ኣካላት ክንብል ከለና ድሕሪ ምሟትካ ክፍሊ ኣካላትካ ንኻልእ ሰብ ክጥቀመሉ ምፍቃድ ማለት እዩ። ንኣብነት ልብኻ፡ ጸሊም ከብድኻ ፡ ወይ ድማ ኩሊትካ ክኸውን ይኽእል።ሓደ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ድማ ብክፍሊ ኣካላትካ ክድሕን ይኽእል። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ደም ብምልጋስ ሂወት ሰብ እነድሕኖ እዩ፡፡
ብ 13 ለካቲት 2018 መንግስቲ ኔዘርላንድ  ንልግሲ ክፍሊ ኣካላት ዝምልከት ሕጊ ኣጽዲቑ። ኣብዚ ሓድሽ ሕጊ ሰፊሩ ከም ዘሎ: ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕላት ንደሓር ክፍሊ ኣካላተይ ክልግስ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ዝብል ፎርም ክሳብ ዘይመላእካ ክፍሊ ኣካላትካ ክትልግስ ፍቓደኛ ከም ዝኾንካ ይሕሰብ።
ዕድሜኻ/ኺ ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ምስ ዝኽውን ኣብ መዝገብ ልግሲ ክፍሊ ኣካላት ወለንታዊ ለጋሲ ክፍሊ ኣካላት ምዃንካ ከተፍልጥ ትኽእል። ክኢላታት ሕክምና ድማ ኩሎም ህጻናት (ካብ 12 ዓመትንላዕሊ ምስ ዝኾኑ) ትምህርቲ ልግሲ ኣካላት ክወስዱ ይጠልቡ። ህጻናት ድማ ጠቓሚ ውሳነ ክውስኑ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ዝኾነ ድንገት ምስ ዘጋጥም ወለዲ ድልየት ውላዶም ክፈልጡ ይሕግዞም።
ወለዱ ንወዲ 13 ዓመት ታይመን ዝተባህለ ህጻን ድሕሪ ሞት ውላዶም ልክዕ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጸገም ኣጋጢምዎም ኔሩ።እዚ ፍጻመ ኣብ ፈለማ መዓልታት ወርሒ መስከረም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ  እግሪ ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓደጋ እዪ ኣጋጢሙ። ኣቐዲሙ ግን ታይመን ምስ ወለዱ ብዛዕባ ወላንታዊ ልግሲ ክፍሊ ኣካላት ተዘራሪቡ ኔሩ። በዚ ድማ ድልየት ውላዶም እንታይ ምኻኑ ክፈልጡ ክኢሎም።
ጓል 15 ዓመት ማርያም እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ትፈልጥ እያ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብ ሆስፒታል ልእልቲ ቢያትሪክስ ኣብ ኽሮኒንገን ብዝተለገሰላ ሓድሽ ጸሊም ከብዲ ጥዑይ ዝኾነ ሂወት ክትመርሕ ክኢላ ትርከብ።
ንስኻ/ኺ እውን ክትሓምም/ሚ ትኽእልን ዝተለገሰ ክፍሊ ኣካላት ከድልየካ ይኽእልን እዩ። ክፍሊ ኣካላት ናይ ካልእ ሰብ ክትጥቀም ትደልይ’ዶ፧ መልስኻ እወ እንተ ኾይኑ፡ ወለንታዊ ለጋሲ ክፍሊ ኣካላት ክትከውን’ዶ ኣይግባእን፧ ወለንታዊ ለጋሲ ክፍሊ ኣካላት ኮይንካ ክትምዝገብ ዘጠራጥረካ ወይ ዘይተረድኣካ ነገር ምስ ዝህሉ ኣብ ዙርያኻ ምስ ዝርክቡ ሰባት ተዘራረበሉ።
ዝምጽእ ሰሙን ካብ 29 ጥቅምቲ ክሳብ 2 ሕዳር ናይ ልግሲ ሰሙን እዩ። ጭርሖ ናይዚ ሰሙን እዚ ድማ፡ “ ለገስቲ ክፍሊ ኣካላት ንኹን፡ እዚ ድማ ንጥቕምና እዩ ” ዝብል እዩ።De Nederlandse vertaling staat in de eerste opmerking.

 

Comment on Facebook

Orgaandonatie. In Nederland overlijden nog steeds mensen terwijl ze wachten op een geschikt orgaan. Als meer mensen zich registreren als donor kunnen we daar iets aan doen. En kunnen we levens redden.Wat is orgaandonatie? Bij orgaandonatie gaat het om de vraag of je na je dood je organen wilt afstaan. Bijvoorbeeld je hart, je lever of een nier. Iemand die ziek is kan dan met jouw orgaan beter worden. Op 13 februari 2018 is in de Eerste Kamer een nieuwe donorwet aangenomen. In de nieuwe wet staat dat iedereen in Nederland voortaan automatisch orgaandonor is, tenzij je een formulier invult dat je dat niet wil. Vanaf je twaalfde kun je in het donorregister laten weten of je orgaandonor wilt zijn of niet. Deskundigen willen dat alle kinderen lessen krijgen over orgaandonatie. Niet alleen kunnen kinderen dan een goede keuze maken, het kan ook ouders helpen als ze voor een zware beslissing staan. Zo kregen de ouders van de 13-jarige Tijmen een moeilijke keuze na het overlijden van hun zoon, nadat hij begin september een ongeluk kreeg op het voetbalveld. Tijmen had het met zijn ouders wel eens over orgaandonatie gehad.Maryam van 15 jaar weet hoe belangrijk die nieuwe wet is. Zij kreeg in januari 2018 een nieuwe lever in het Prinses Beatrix Ziekenhuis in Groningen en kan dankzij een nieuw orgaan gezond verder leven.Zelf kun je ook ziek worden en een donororgaan nodig hebben. Zou je dan een orgaan van een ander willen ontvangen? Als je antwoord hierop ja is, wil je dan overwegen donor te worden? Twijfel of je je wilt registreren als orgaandonor? Praat er dan eens over met mensen uit je omgeving.Volgende week van 29 oktober t/m 2 november is het de Donorweek. Het thema van deze week zal zijn: ‘Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar.’

Ooooooooo

Ik deel deze berichten altijd, maar bij deze kan het niet. Oplossing?

2 weken نقع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

Wat is een longarts en wat zijn de meest voorkomende longziekten? ... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

2 weken نقع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ
ብሓጺሩ/ሕጽር ዝበለ
መብዛሕትኦም ኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ካብ ዓሌት ኣራክኒዳ ኮይኖም ኣብ ዶሮና/ቦኾኽታ ዝበዝሖ ቦታ ይነብሩ። እዞም ሓሳኹ እዚኦም ካብ ቆርበት ናይ ሰብን እንስሳን መግቦም ይምእርሩ። ኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ኣብ ኩሉ ገዛውቲ ይርከቡ፡ ወላ ኣብቲ ኣዝዩ ጽሩይ ዝኾነ ገዛ።
ኣብ ከም በዓል ፍርናሽ፡ መተርኣስ፡ ምንጻፍ፡ መጋረጃን ላህላህታ/ ዝዓስዓሰ መንድቕ ይቕመጡ
• ኣብ ራህዲ/ራሕሲ ዘልዎም ቦታታት ንኣብነት መሕጸቢ ሰብነት ውን ይቕመጡ ኢዮም
• እቲ ካብቶም ሓሳኹ ዝወጽእ ቀልቀል ንብዙሓት ሰባት ቁጥዕ የስዕበሎም
• ክትገብሮም ዝግበእ
• መሳኹቲ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ክንከፍቶም ኣለና
• ክዳውንትና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ደግ ጸጢሕና ነንቅጾ
• ኣንሶላታት፣ መንጸፍ፡ ልብሲ መተርኣስን ልብሲ ኮቦርታን ብውሑዱ ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ንሓደ ሰዓት ብ60°C ክንሓጽቦ ኣለና።
• ዝተፈላለዩ ኮቦርታት፣ መተርኣስን ባምቡላታትን ኣብ 6 ሰሙን ንሓደ ሰዓት ብ60°C ንሕጸቦ።
• ካብ ዓራት ኣብ ንትስኣሉ እዋን ብቐጥታት ከነንጽፎ የብላን፡ ንፋስ ከነህርሞ ኣለና

ምኽሪ

ንኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ብኸመይ ንከላኸሎም?
ንኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክንከላኸሎም ንኽእል ኢና። ብፍላይ ከኣ መደቀሲ ክፍልና፡ ምኽንያቱ ኣብኡ ዝበዝሕ ግዜ ስለነሐልፍ።

ምክልኻል ራህዲ/ራሕሲ

ንኣሽቱ መሳኹቲ ብምኽፋት ኮነ ቨንቲላቶር ብምጥቃም፡ ንቐመጠሉ ቤት ብዝተኻእለና መጠን ንጹህ ኣየር ከምዝኣትዎ ክንገብር ኣለና። ከምኡ’ውን ወላ እቲ ዓበይቲ መሳኹቲ ምሉእ ብምሉእ ከፊትና ገዛና ንፋስ ንእትወሉ፣ ንኣብነት 2 ግዜ ኣብ መዓልቲ ንዝትወሰኑ ደቓይቕ። እዚ ክንብል ከለና ንኹሉ ማለት ኢዩ መደቀሲ ከፍሊ፡ ክሽነ ከምኡ’ውን መሕጸቢ-ሰውነት።
• ንግሆ ምስ ተንሳእና ዓራትና ከየንጸፍና ንግደፎ ፡ ሽዕኡ እቲ ኣብኡ ዝጸንሐ ጠሊ ሃፊፉ ክኸይድ ኢዩ።
• ክዳውንትና ኣብ ደገ ጸጢሕና ነንቅጾ፡ ወይ ከኣ ንደገ መውጽኢ ዘለዋ መንቀጺት ንጠቀም።
• ጠሊ ዘለዎ ቁሪ ምስዝህሉ፡ እቲ መውዓሊ ገዛን መደቀሲ ክፍልን ኣብ ግዜ መዓልቲ እንትኣምዊቕናዮ ክከላኸለልና ይኽእለ’ዩ

ካብ ደሮና ነጻ ምግባርን ምሕጻብን
• ኣብ ለማጻት ዝኾኑ ምድሪ-ቤት ዘሎ ጠሊ እለዮ
• ካብ ጡጥ ዝተሰርሑ ምንጻፋት ቀጻሊ ብመምጸዪት ደሮና ከነጽርዮ ኣለና፡ እንተወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን
• ዝተፈላለዩ ኮቦርታት፣ መንጸፍ፡ ክዳን መተርኣስን ልብሲ ኮቦርታን ብውሑዱ ሓደ ግዜ ኣብ ክልተ ሰሙን ንሓደ ሰዓት ብ60°C ንሕጸቦ።
• ኣብ ዝተፈላለዩ ኣቑሑ ገዛ ዝርከብ ጠሊ ነጽርዩ። ብዓለባታት ዝተሸፈኑ እቑሑና ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ብመምጸዪት ደሮና ነጽርዮም
• መገራጃ ብውሑዱ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንሓጽቦ፡ እቲ ፎደራ ናይ መገራጃ ከኣ ቀጻሊ
• ኣብ መደቀሲ ክፍልና ዝኾነ ኣትክልቲ ኣይንትከል። ኣትክልቲ ቀልጢፎም ኢዮም ዝዱርኑ።
ኣቑሑ ናይ ገዛ ብሓደስቲ ምትካእ
ዝበዝሕ ግዜ እዞም ደቀቕቲ ሓሳኹ ኣብ ነውሒ ዝገበሩ ነገራት ንኣብነት ፍርናሽ፡ ኣቑሑ ናይ ገዛ፣ ምንጻፋት ከምኡ’ውን መገራጃዳት ይቕመጡ። ተመራጺ
• ንምድሪቤት፡ መናድቕ፡ እቑሑ ናይ ገዛ ከምኡ’ውን ዓራውቲ ንጥቀመሎም ነገራት ለማጻት እንተኾኑ ተመራጺ’ዩ ምኽንያቱ ብዙሕ ደሮና ኣይሕዙን’ዮም ከምእ’ውን ከተጽርዮም ዝቐለሉ ኢዮም።
• ዓለባታት፡ ልብሲ ናይ ኮቦርታትን መተርኣሳትን ብ60°C ዝሕጸቡ
• ብታሕቲ ንፋስ ክኣትዎ ዝኽእል ዓራት/ ብርኽ ዝበለ
• ፍርናሽ፡ ዓራትን መተርኣስን ካብ ዝተጸምረ ኣለባ
• ክገጥሙ ዝኽእሉ ከብሒ ናይ ክዳውንቲ፡ ምኽንያቱ ሓሳኹ ንኸይኣትዉ ስልዝከላኸለልና
መዓስ ሓገዝ ንሓትት?
መዓስ ኢና ሓደ ሰብ ቁጥዐ ኣንጻር ኣብ ገዛ ዝቕመጡ ደቀቕቲ ሓሳኹ ምስዘጋጥሞ ሓገዝ ንሓትት?
ቅድሚ ክትከላኸሎም ምፍታን፡ መጀመርያ ምስ ሓኪምካ ቆጸራ ግበር። ሓኪምካ መጀምርያ ቁጥዐ ኣለካ ድዩ ወይስ የብልካን ንምፍላጥ መርመራ ናይ ደም ይገብረልካ። ነዞም ሓሳኹ ንምጥፋእ ብዙሕ ገንዘብ ኢዩ ዝሓትት።
ምንጪ፥ thuisarts.nl
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

ኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ
ብሓጺሩ/ሕጽር ዝበለ
መብዛሕትኦም ኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ካብ ዓሌት ኣራክኒዳ ኮይኖም ኣብ ዶሮና/ቦኾኽታ ዝበዝሖ ቦታ ይነብሩ። እዞም ሓሳኹ እዚኦም ካብ ቆርበት ናይ ሰብን እንስሳን መግቦም ይምእርሩ። ኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ኣብ ኩሉ ገዛውቲ ይርከቡ፡ ወላ ኣብቲ ኣዝዩ ጽሩይ ዝኾነ ገዛ።
ኣብ ከም በዓል ፍርናሽ፡ መተርኣስ፡ ምንጻፍ፡ መጋረጃን ላህላህታ/ ዝዓስዓሰ መንድቕ ይቕመጡ
• ኣብ ራህዲ/ራሕሲ ዘልዎም ቦታታት ንኣብነት መሕጸቢ ሰብነት ውን ይቕመጡ ኢዮም
• እቲ ካብቶም ሓሳኹ ዝወጽእ ቀልቀል ንብዙሓት ሰባት ቁጥዕ የስዕበሎም
• ክትገብሮም ዝግበእ
• መሳኹቲ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ክንከፍቶም ኣለና
• ክዳውንትና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ደግ ጸጢሕና ነንቅጾ
• ኣንሶላታት፣ መንጸፍ፡ ልብሲ መተርኣስን ልብሲ ኮቦርታን ብውሑዱ ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ንሓደ ሰዓት ብ60°C ክንሓጽቦ ኣለና።
• ዝተፈላለዩ ኮቦርታት፣ መተርኣስን ባምቡላታትን ኣብ 6 ሰሙን ንሓደ ሰዓት ብ60°C ንሕጸቦ።
• ካብ ዓራት ኣብ ንትስኣሉ እዋን ብቐጥታት ከነንጽፎ የብላን፡ ንፋስ ከነህርሞ ኣለና
ምኽሪንኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ብኸመይ ንከላኸሎም?
ንኣብ ገዛ ዝነብሩ ደቀቕቲ ሓሳኹ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክንከላኸሎም ንኽእል ኢና። ብፍላይ ከኣ መደቀሲ ክፍልና፡ ምኽንያቱ ኣብኡ ዝበዝሕ ግዜ ስለነሐልፍ።ምክልኻል ራህዲ/ራሕሲንኣሽቱ መሳኹቲ ብምኽፋት ኮነ ቨንቲላቶር ብምጥቃም፡ ንቐመጠሉ ቤት ብዝተኻእለና መጠን ንጹህ ኣየር ከምዝኣትዎ ክንገብር ኣለና። ከምኡ’ውን ወላ እቲ ዓበይቲ መሳኹቲ ምሉእ ብምሉእ ከፊትና ገዛና ንፋስ ንእትወሉ፣ ንኣብነት 2 ግዜ ኣብ መዓልቲ ንዝትወሰኑ ደቓይቕ። እዚ ክንብል ከለና ንኹሉ ማለት ኢዩ መደቀሲ ከፍሊ፡ ክሽነ ከምኡ’ውን መሕጸቢ-ሰውነት።
• ንግሆ ምስ ተንሳእና ዓራትና ከየንጸፍና ንግደፎ ፡ ሽዕኡ እቲ ኣብኡ ዝጸንሐ ጠሊ ሃፊፉ ክኸይድ ኢዩ።
• ክዳውንትና ኣብ ደገ ጸጢሕና ነንቅጾ፡ ወይ ከኣ ንደገ መውጽኢ ዘለዋ መንቀጺት ንጠቀም።
• ጠሊ ዘለዎ ቁሪ ምስዝህሉ፡ እቲ መውዓሊ ገዛን መደቀሲ ክፍልን ኣብ ግዜ መዓልቲ እንትኣምዊቕናዮ ክከላኸለልና ይኽእለ’ዩካብ ደሮና ነጻ ምግባርን ምሕጻብን
• ኣብ ለማጻት ዝኾኑ ምድሪ-ቤት ዘሎ ጠሊ እለዮ
• ካብ ጡጥ ዝተሰርሑ ምንጻፋት ቀጻሊ ብመምጸዪት ደሮና ከነጽርዮ ኣለና፡ እንተወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን
• ዝተፈላለዩ ኮቦርታት፣ መንጸፍ፡ ክዳን መተርኣስን ልብሲ ኮቦርታን ብውሑዱ ሓደ ግዜ ኣብ ክልተ ሰሙን ንሓደ ሰዓት ብ60°C ንሕጸቦ።
• ኣብ ዝተፈላለዩ ኣቑሑ ገዛ ዝርከብ ጠሊ ነጽርዩ። ብዓለባታት ዝተሸፈኑ እቑሑና ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ብመምጸዪት ደሮና ነጽርዮም
• መገራጃ ብውሑዱ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንሓጽቦ፡ እቲ ፎደራ ናይ መገራጃ ከኣ ቀጻሊ
• ኣብ መደቀሲ ክፍልና ዝኾነ ኣትክልቲ ኣይንትከል። ኣትክልቲ ቀልጢፎም ኢዮም ዝዱርኑ።
ኣቑሑ ናይ ገዛ ብሓደስቲ ምትካእ
ዝበዝሕ ግዜ እዞም ደቀቕቲ ሓሳኹ ኣብ ነውሒ ዝገበሩ ነገራት ንኣብነት ፍርናሽ፡ ኣቑሑ ናይ ገዛ፣ ምንጻፋት ከምኡ’ውን መገራጃዳት ይቕመጡ። ተመራጺ
• ንምድሪቤት፡ መናድቕ፡ እቑሑ ናይ ገዛ ከምኡ’ውን ዓራውቲ ንጥቀመሎም ነገራት ለማጻት እንተኾኑ ተመራጺ’ዩ ምኽንያቱ ብዙሕ ደሮና ኣይሕዙን’ዮም ከምእ’ውን ከተጽርዮም ዝቐለሉ ኢዮም።
• ዓለባታት፡ ልብሲ ናይ ኮቦርታትን መተርኣሳትን ብ60°C ዝሕጸቡ
• ብታሕቲ ንፋስ ክኣትዎ ዝኽእል ዓራት/ ብርኽ ዝበለ
• ፍርናሽ፡ ዓራትን መተርኣስን ካብ ዝተጸምረ ኣለባ
• ክገጥሙ ዝኽእሉ ከብሒ ናይ ክዳውንቲ፡ ምኽንያቱ ሓሳኹ ንኸይኣትዉ ስልዝከላኸለልና
መዓስ ሓገዝ ንሓትት?
መዓስ ኢና ሓደ ሰብ ቁጥዐ ኣንጻር ኣብ ገዛ ዝቕመጡ ደቀቕቲ ሓሳኹ ምስዘጋጥሞ ሓገዝ ንሓትት?
ቅድሚ ክትከላኸሎም ምፍታን፡ መጀመርያ ምስ ሓኪምካ ቆጸራ ግበር። ሓኪምካ መጀምርያ ቁጥዐ ኣለካ ድዩ ወይስ የብልካን ንምፍላጥ መርመራ ናይ ደም ይገብረልካ። ነዞም ሓሳኹ ንምጥፋእ ብዙሕ ገንዘብ ኢዩ ዝሓትት።
ምንጪ፥ thuisarts.nl

 

Comment on Facebook

De huisstofmijt In het kort De huisstofmijt is een heel klein, spinachtig diertje dat in huisstof leeft. De huisstofmijt eet huidschilfers van mensen en dieren. De huisstofmijt zit in alle huizen, ook als het er schoon is. • De huisstofmijt zit in matrassen, kussens, tapijt, gordijnen en op beschimmelde muren. • De huisstofmijt houdt ook van een vochtige omgeving, zoals de badkamer. • Veel mensen zijn allergisch voor de poep van de huisstofmijt. • Wat u zelf kunt doen: • Zet de ramen 2 keer per dag open. • Laat de was buiten drogen. • Was lakens, onderlakens, kussenslopen en dekbedovertrekken minstens eenmaal in de 2 weken 1 uur op 60°C. • Was dekbedden, dekens, kussens en knuffels om de 6 weken 1 uur op 60°C graden. • Laat het bed opengeslagen, dus niet opmaken.AdviezenHoe kan ik de huisstofmijt bestrijden? U kunt verschillende dingen doen om de huisstofmijt te bestrijden. Vooral de slaapkamer is belangrijk, omdat u daar veel tijd doorbrengt.Vocht bestrijdenZorg steeds voor frisse lucht in uw huis door een klein bovenraam of ventilatierooster open te zetten. Bovendien moet u regelmatig goed luchten door de ramen wijd open te zetten (bijvoorbeeld 2 keer per dag een paar minuten). Dit geldt vooral voor de slaapkamer, de keuken en de badkamer. • Laat bedden ’s ochtends onopgemaakt zodat vocht kan verdampen. • Laat de was buiten drogen of gebruik een wasdroger met afvoer naar buiten. • Als het koud en vochtig is, kan het helpen de woon- en slaapkamers overdag te verwarmen.Stofvrij maken en wassen • Neem gladde vloeren vochtig af. • Stofzuig vloerbedekking van textiel regelmatig (minstens 1 keer per week). • Was lakens, onderlakens, kussenslopen en dekbedovertrekken minstens 1 keer in de 2 weken op 60°C gedurende 1 uur. • Neem meubels van glad materiaal vochtig af. Stofzuig textielbekleding iedere maand. • Was overgordijnen jaarlijks, vitrage wat vaker. • Plaats geen planten in de slaapkamer. Planten worden snel stoffig. Materialen in huis vervangen In oude materialen zoals matrassen, meubelstoffering, stoffen vloerbedekking of gordijnen zit meestal veel huisstofmijt. Kies bij voorkeur: • glad materiaal voor vloeren, wanden, meubels en bedden omdat dit minder stof vasthoudt en gemakkelijker schoon te maken is dan textiel; • stoffen, dekbedden en kussens die u op 60°C kunt wassen; • een bed met een luchtdoorlatende bodem; • een matras, dekbed en kussen van synthetisch materiaal; • afsluitbare kasten, omdat daar minder stof in komt. Wanneer contact? Wanneer contact opnemen bij allergie voor huisstofmijt? Maak een afspraak met uw huisarts voordat u de huisstofmijt gaat bestrijden. Hij of zij kijkt of het nodig is om eerst bloedonderzoek te doen om zeker te weten of u allergisch bent voor huisstofmijt. Bestrijden van de huisstofmijt kan veel geld kosten.BRON: thuisarts.nl

💯🔥🔥🔥🔥👏👏👏 thanks bro

Thanks for informetion

Tanks for informetion

thankolu so much

Eza aratka keyenxefka mekad neserha tekimatni leke nebsey negiruni eu kkkkkkkkkkkkkkkkk

Heel nuttig informatie

+ View more comments

2 weken نقع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

Eritreeërs Gezond
ንካልኣይ ግዜ ፖስት ዝግበር ዘሎ
#Repost

Een gezond gebit is belangrijk. Hoe houd je je gebit gezond?
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

2 weken نقع geleden منذ

Eritreeërs Gezond

ንካልኣይ ግዜ ፖስት ዝግበር ዘሎ
#Repost

Een gezond gebit is belangrijk. Hoe houd je je gebit gezond?
... Lees verder ምንባብ ቀጽሉSee less

Laad meer berichten ተወሳኺ መልእኽቲ ጽዓን
Meer nieuws ተወሳኺ ሓበሬታ

Wie zijn wij ንሕና መን ኢና

Het team van Gezond in Nederland

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጥዕና ኔዘርላንድስ እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም። እዚ መርበብ ሓበሬታ ምስ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ጥዕና ሶርያውያን ኤርትራውያን፣ ዕብየት ኣብ ኔዘርላንድስ ይሰማማዕ። እዚ ብተበግሶ ናይ ኸይ.ኸይ.ደይ. (GGD) ከባባኢ ኡትሪኽትን ፋሮስን (Pharos) ይካየድ። ዕላማ ናይ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ፌስቡክ፣ ሶርያውያንን ኤርትራውያንን፣ ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕና ኔዘርላንድስ እሙን ሓበሬታ ንደቂ ሃገሮም ንምክፋል እዩ ።

Welkom op de pagina Gezond in Nederland. Deze website hoort bij de Facebook pagina’s Syriërs Gezond, Eritreeërs Gezond en Opgroeien in Nederland, op initiatief van GGD regio Utrecht en Pharos. Doel van de website en de FB pagina’s is dat Syriërs en Eritreeërs helpen hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen.

Lees verder ምንባብ ቀጽሉ